ارزيابي و تحلیل فني نیروگاه فتوولتايیک با نرم افزار matlab

طراح سیستم خورشیدی با استفاده از اين نرم افزار ميتواند تحلیل كاملی از سیستم موردنظر از زواياي متفاوت ارائه نمايد و با دريافت خروجی از اين نرم افزار در بهینه تر كردن سیستم كمک شاياني به مجري طرح خواهد شد.

مدت دوره: 80 ساعت

روزهای برگزاری: شنبه تا چهارشنبه

هزینه شهریه: 7000000 تومان

سرفصل های آموزشی:

  • بررسي تجهیزات مورد استفاده در نیروگاه فتوولتائیک
  • کار با نرم افزار matlab و تحلیل نیروگاه فتوولتائیک
  • تعريف اطلاعات مربوط به تجهیزات نیروگاه فتوولتايیک در بلوک های شبیه سازی matlab
  • تحلیل نمودارهای خروجي نرم افزار matlab

متقاضیان شرکت در دوره می توانند جهت ثبت نام و اطلاع از زمان برگزاری دوره، با شماره 02632706488 تماس برقرار نمایند.