بازارياب سيستمهای انرژی خورشيدی

بازارياب سيستمهای انرژی خورشيدی قادر خواهد بود تا با توجه به نياز مشتری به سيستم هاي خورشيدی و با ارزيابی فنی-اقتصادی سايت مشتری نسبت به پيشنهاد سيستم خورشيدی مطلوب به مشتری اقدام نمايد.

مدت دوره: 108 ساعت

روزهای برگزاری: شنبه تا چهارشنبه

هزینه شهریه:

سرفصل های آموزشی:

  • انتخاب راه حل براي نياز مشتريان بالقوه با استفاده از انرژي خورشيدی
  • بيان مزاياي سيستمهای خورشيدی در مقايسه با سيستمهای مشابه حوزه های ديگر
  • راهنمايی مشتريان در مورد استفاده از سياستهای حمايتی موجود در كشور

متقاضیان شرکت در دوره می توانند جهت ثبت نام و اطلاع از زمان برگزاری دوره، با شماره 02632706488 تماس برقرار نمایند.