ساخت و نصب اجاق خورشیدی

ساخت و نصب اجاق خورشیدي شايستگي است مرتبط با رشته هاي مكانیک، انرژي هاي نو و تجديد پذير كه وظايف طراحي اجاق خورشیدي، انتخاب مواد اولیه ، ساخت قطعات، رنگ كاري، مونتاژ، نصب، مديريت ساخت اجاق خورشیدي را در بر گرفته و با مشاغلي همچون مكانیک)تبديل انرژي(، انرژي هاي نو و تجديد پذير در ارتباط مي باشد و فرد با داشتن اين مهارت از عهده موارد فوق بر مي آيد.

مدت دوره: 45 ساعت

روزهای برگزاری: شنبه تا چهارشنبه

هزینه شهریه:

سرفصل های آموزشی:

  • طراحي و ساخت بازتاب کننده خورشیدی
  • طراحي و ساخت بدنه و ظرف غذا
  • طراحي و ساخت پايه های بازتاب کننده
  • نصب و برره برداری اجاق خورشیدی

متقاضیان شرکت در دوره می توانند جهت ثبت نام و اطلاع از زمان برگزاری دوره، با شماره 02632706488 تماس برقرار نمایند.